• با ما باشید  

ماده 335 :

اگر کسی خانه یا بناي کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید واگر ممکن نباشد باید از عهده ي قیمت برآید .