محصولات بیمه ای   مسئولیت   مسئولیت مدنی کارفرما   بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان
 • با ما باشید  
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان
b1.jpg
b2.jpg
pic1.jpg
pic2.jpg
مسيولیت-1.jpg
مسيولیت-2.jpg
مسيولیت3.jpg
مسيولیت4.jpg
مسيولیت5.jpg
مسيولیت6.jpg

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان

بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان

مسئولیت مدنی بیمه گذار برای جبران خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث کار وارد به کارکنان در حین انجام وظیفه و در محل کار ، مشروط بر اینکه مسئولیت بیمه گذار از طرف مراجع ذیصلاح قانونی احراز گردد .

تعهدات بیمه گر :

 1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود .
 2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 50،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این مبلغ می تواندحداکثر تا 10% دیه ماه حرام افزایش یابد . ضمناً فرانشیز هزینه های پزشکی 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال خواهد بود .

سقف تعهد بیمه گر :

 1. حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر در طول مدت بیمه نامه معادل حداکثر تعداد کارکنان و یا ضریب نیروی کار محاسبه شده خواهد بود و از 20 برابر تعهد بیمه گر برای هر نفر در هر حادثه تجاوز نخواهد کرد . در صورت درخواست بیمه گذار برای سقف تعهد بیشتر از 20 برابر با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارئه می باشد .
 2. در صورتی که حداکثر نیروی کار اعلام شده از سوی بیمه گذار یا ضریب نیروی کار کمتر یا مساوی 10 نفر باشد ، حداکثــر سقف تعهد قابل ارائه در طول مدت بیمه نامه 5 برابــر خواهــد بود .

مدت بیمه نامه :

 1. مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذار برای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد .
  تبصره : صدور بيمه نامه براي مدت بيشتر از يكسال در صورت توافق با بیمه گر طبق شرایط خاص امکانپذیر می باشد .
 2. درصورت ایجاد وقفه در صدور بیمه نامه، حق بیمه مطابق تعرفه عادی و یا کوتاه مدت بر حسب مورد ، محاسبه می گردد .

فسخ بیمه نامه :

در صورت فسخ از طرف بیمه گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد.

فرمهای پیوست:

شرایط و مدارک لازم جهت صدور :

 1. تكميل ، مهر و امضاء فرم پيشنهاد بيمه توسط بيمه گذار یا نماینده قانونی وی و نماینده یا کارگزار .
 2. ارائه جواز کسب یا مدرکی متناسب با نوع فعالیت بیمه گذارحقیقی (جواز کسب ، مدرک پایان دوره فنی و حرفه ای ، مدرک پایان دوره کار و دانش ، مجوزهای وزارت صنایع یا اتحادیه های اصناف و اماکن و ... ) توسط بیمه گذار .
 3. اعلام تعداد كل كاركنان توسط بیمه گذار به بیمه گر( مبنای محاسبه حق بیمه تعداد واقعی پرسنل در زمان صدور بیمه نامه خواهد بود )
 4. در صورتیکه بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه اسامی کلیه کارکنان خود را به بیمه گر ارائه نماید و تغییرات آن را بوسیله فاکس یا نامه کتبی بلافاصله اعلام نماید می تواند از 15 % تخفیف در حق بیمه پایه استفاده نماید .

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

 1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
 2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
 3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
 4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

فرم های پیوست :

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد