محصولات بیمه ای   مسئولیت   مسئولیت مدنی کارفرما   بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی
 • با ما باشید  
بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی
b1.jpg
b2.jpg
pic1.jpg
pic2.jpg
مسيولیت-1.jpg
مسيولیت-2.jpg
مسيولیت3.jpg
مسيولیت4.jpg
مسيولیت5.jpg
مسيولیت6.jpg

بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی

بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی

معرفی:

موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنـی حرفه ای بیمه گذاردر قبال پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی ، نقص عضو وفوت کارکنان بیمه گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه .

تعهدات بیمه گر :

 1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود.
 2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 50،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارائه می باشد .

  تبصره : فرانشیز هزینه های پزشکی ، 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال می باشد .

 3. صدور بیمه نامه برای ارائه پوشش خسارات جانی فقط فوت و صدمات جسمانی بلامانع است در حالیکه صدور بیمه نامه منحصراً برای ارائه پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه امکان پذیر نمی باشد .
 4. تعداد تعهد یا ضرایب غرامت مربوط به فوت ،صدمات جسمانی و هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه می بایست یکسان در نظر گرفته شود. اما در صورت درخواست بیمه گذار مبنی بر عدم یکسان بودن آنها با توافق بیمه گر امکان پذیر خواهد بود .

مدت بیمه نامه :

مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذار برای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد .

تبصره : صدور بيمه نامه بصورت یکجا براي مدت بيشتر از يكسال امكان پذير مي باشد و حق بيمه مازاد بر 12 ماه به صورت روزشمار محاسبه مي گردد .

فسخ بیمه نامه :

در صورت فسخ از طرف بیمه¬ گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه ¬نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد.

فرمهای پیوست:

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

 1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه و مهر و امضاء آن توسط بیمه گذار یا نماینده قانونی وی و نماینده یا کارگزار .
 2. ارائه کپی از جواز ساختمانی که شهرداری ها و یا هر مرجع قانونی دیگر نسبت به صدور آن اقدام می نمایند. ( در صورتیکه بنا به دلایلی ارائه جواز ساختمان مقدور نباشد تایید کتبی بيمه گزار مبنی بر متراژ صحیح زیر بنا در ذیل فرم پیشنهاد الزامی است.)

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

 1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
 2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
 3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
 4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

فرم های پیوست :

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد