محصولات بیمه ای   مسئولیت   مسئولیت مدنی کارفرما   بیمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد بر اشخاص ثالث (بی
  • با ما باشید  
بیمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد بر اشخاص ثالث (بی
b1.jpg
b2.jpg
pic1.jpg
pic2.jpg
مسيولیت-1.jpg
مسيولیت-2.jpg
مسيولیت3.jpg
مسيولیت4.jpg
مسيولیت5.jpg
مسيولیت6.jpg

بیمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد بر اشخاص ثالث (بیمه نامه مکمل)

بیمه نامه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در ارتباط با خسارات مالي وارد به اشخاص ثالث

معرفی:

در این بیمه نامه مسئولیت کارفرمایان در ارتباط با زیانهای مالی وارد به اشخاص ثالث در اجرای عملیات ساختمانی تحت پوشش می باشد .

مدت بیمه نامه :

مدت این بیمه نامه یکساله می باشد لیکن در صورت درخواست بیمه گذار در خصوص زمان اعتبار بیمه نامه این مدت طبق توافق بیمه گر قابل تغییر می باشد .

فسخ بیمه نامه :

در صورت فسخ از طرف بیمه¬ گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه ¬نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد.

فرمهای پیوست:

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

  1. بیمه گذار می تواند با تکمیل فرم پيشنهاد بيمه مسئوليت ثالث مالی سازندگان ابنیه درخواست خود را همراه با کپی پروانه ساخت به واحد صدور بیمه نامه ارائه نماید .
  2. واحد صدور پس از بررسی درخواست بیمه گذار و ثبت آن می بایست مدارک را جهت بازدید و تهیه گزارش به اداره کارشناسی یا کارشناس بازدید اولیــه ارائه نماید .
  3. اعتبارکارشناسی انجام شده حداکثر 48 ساعت بوده و در صورت عدم پرداخت حق بیمه در این مدت انجام بازدید مجدد از محل پروژه الزامی است .

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

  1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
  2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
  3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
  4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

فرم های پیوست :

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد