محصولات بیمه ای   مسئولیت   مسئولیت مدنی عمومی
  • با ما باشید  
مسئولیت مدنی عمومی
b1.jpg
b2.jpg
pic1.jpg
pic2.jpg
مسيولیت-1.jpg
مسيولیت-2.jpg
مسيولیت3.jpg
مسيولیت4.jpg
مسيولیت5.jpg
مسيولیت6.jpg

مسئولیت مدنی عمومی

عبارت است از خسارتهای جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد و یا ترک فعل افراد ایجاد و به موجب قانون عامل زیان شناخته میشوند .

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد