فرم درخواست شرکت در مزایده خودروهای تصادفی بیمه آسیا

** تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی برای پذیرش درخواست شرکت در مزایده های بیمه آسیا ایجاد نخواهد کرد **
   

**لطفا قبل از شروع ثبت نام، به موارد زیر توجه فرمایید **


متقاضی بایستی هنگام امضاء قرارداد ، شرایط ذیل و تضامین خواسته شده را به شرکت بیمه آسیا ارئه نماید:
   1- اصل کارت ملی یا شناسنامه
   2- جواز معتبر صنفی و مرتبط با موضوع قرارداد مانند تعمیرگاه، نمایشگاه اتومبیل، پارکینگ.
   3- محل فعالیت معین و مشخص با سند مالکیت قطعی یا اجاره نامه رسمی.
   4- حسن سابقه و شهرت و عدم سابقه کیفری در امور مربوط به موضوع قرارداد.
   5- حساب بانکی معتبر با میانگین گردش مالی 15،000،000،000 ریال (پانزده میلیارد ریال) طی یک سال اخیر.
   6- ارائه تضمین مورد تایید شرکت به میزان 10،000،000،000 ریال (ده میلیارد ریال) طی 5 فقره چک 2،000،000،000 ریالی برای خودروهای تصادفی سبک (سواری).
   7- ارائه تضمین مورد تایید شرکت به میزان 20،000،000،000 ریال (بیست میلیارد ریال) طی 5 فقره چک 4،000،000،000 ریالی برای خودروهای تصادفی سنگین (بارکش،اتوکار).

موارد فوق مورد تایید استمشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام