بازخرید سرمایه
Capital repurchase
بازخرید بیمه نامه عمر در هر زمانی برای بیمه گزار یا ذینفعان (در صورت فوت بیمه گزار) امکان پذیر است. با این‌کار ارزش بازخرید سرمایه وی محاسبه شده و پس از ابطال بیمه‌نامه، به وی پرداخت می‌شود. بازخرید بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز در صورتی برای بیمه گزار یا ذینفعان (در صورت فوت بیمه گزار) با سود همراه است که حداقل بیش از نیمی از اقساط خود را پرداخت کرده باشد.

تاریخ ایجاد: 1394/03/24
تاریخ ویرایش: 1394/03/24