برداشت ضایعات 
Clearance of Debris
مبلغی  که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیر قابل استفاده به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد مبلغ قرارداد میباشد.

تاریخ ایجاد: 1394/03/24
تاریخ ویرایش: 1394/03/24