اموال مجاور 
Existing Property
اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمی باشد ولی از آنجائیکه  کارفرما احتمال خسارت وارد به آن  را در هنگام اجرای پروژهمیدهد، آنها را نیز تحت پوشش بیمه  قرارمیدهد

تاریخ ایجاد: 1394/03/24
تاریخ ویرایش: 1394/03/24