الحاقيه
ENDORSEMENT
نوشته اي است كه به بيمه نامه ضميمه مي شود و جزء جدايي ناپذير آن به حساب مي آيد. در واقع ، تغييراتي كه بعدا در بيمه نامه به وجود مي آيد، معمولا از طريق صدور الحاقيه انجام مي پذيرد
تاریخ ایجاد: 1394/03/24
تاریخ ویرایش: 1394/03/24