اعتبار اسنادي
DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C)
به موجب اعتبار اسنادي بانك متعهد مي‌شود كه به دستور و بحساب خريدار كالا پس از دريافت مدارك معين، وجه كالا را به فروشنده بپردازد.
تاریخ ایجاد: 1394/03/24
تاریخ ویرایش: 1394/03/24