بيمه اتكايي
Reinsurance
بيمه اتكايي پوششي است كه شركت هاي بيمه مي توانند با خريد آن ، همديگر را درقبال خسارت هاي بزرگ حمايت كنند
تاریخ ایجاد: 1394/03/24
تاریخ ویرایش: 1394/03/24