بيمه نامه مانده بدهكار
Protection policy mortage
براساس اين نوع بيمه نامه عمر، در مواردي كه وام گيرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت كند، شركت بيمه پرداخت بقيه اقساط را برعهده مي گيرد

تاریخ ایجاد: 1394/03/23
تاریخ ویرایش: 1394/03/23
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام