باطل كردن قرار داد بیمه
Rescission
باطل كردن بیمه نامه باید در محدوده زمانی خاص و با استدلالات مشخص صورت پذیرد و براین اساس بیمه نامه كان لم یكن تلقی می شود و مبلغ حق بیمه پس از كسر مطالبات با هزینه های پرداختی به بیمه شده مسترد می گردد .

تاریخ ایجاد: 1394/03/23
تاریخ ویرایش: 1394/03/23