ادعای خسارت
Claim
هنگامی که بیمه گذار یا ذی نفع براساس شرایط بیمه نامه در پی دریافت خسارت ازبیمه گر است به آن ادعای خسارت می گویند (در زبان فارسی ، مترادف "خسارت"به کار می رود.

تاریخ ایجاد: 1394/03/12
تاریخ ویرایش: 1394/03/12