مقاله مديرعامل بيمه آسيا به عنوان مقاله برگزيده همايش بيمه و توسعه ارائه مي شود

مقاله مديرعامل بيمه آسيا به عنوان مقاله برگزيده همايش بيمه و توسعه ارائه مي شود

1398/09/10

مقاله علمي مسعود بادين نايب رييس هيات مديره و مديرعامل بيمه آسيا به عنوان مقاله برگزيده، در پنل هاي تخصصي همايش بيمه و توسعه ارائه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، مقاله "تبيين تاثير رفتار خريد بيمه گذار در افزايش نفوذ بيمه هاي زندگي؛ با تمركز بر اصول اقتصاد رفتاري" توسط مسعود بادين و حسينعلي نصرآبادي نوشته شده است كه به تاييد پنل تخصصي همايش بيمه و توسعه رسيده است.
بنابر اين گزارش، امسال در همايش بيمه و توسعه، ٢٧ مقاله علمي قابل ارائه در پنل هاي تخصصي، مورد تاييد كميته علمي قرار گرفته اند.
منبع:روابط عمومی بیمه آسیا

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ