مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه در کشوهای مختلف دنیا چگونه است ؟

مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه در کشوهای مختلف دنیا چگونه است ؟

1398/08/21

بیمة عمر از گذشته تا کنون از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود و این امر در شورای همکاری خلیج فارس نیز به همان صورت است. معافیت به آن معناست که هیچ‌گونه مالیات بر ارزش افزوده‌ای برای تأمین پوشش بیمة عمر اعمال نخواهد شد.

به گزارش ریسک نیوز، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را در منطقه از تاریخ 1 ژانویه 2018 پیاده‌سازی کردند. مالیات بر ارزش افزودة پیشنهادی بر بیشتر کالاها و خدمات مالیات اعمال می‌کند؛ البته در این برنامه برخی موارد نیز از مالیات معاف هستند یا نرخ مالیات آنها صفر در نظر گرفته شده است.

بیمة عمر از گذشته تا کنون از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود و این امر در شورای همکاری خلیج فارس نیز به همان صورت است. معافیت به آن معناست که هیچ‌گونه مالیات بر ارزش افزوده‌ای برای تأمین پوشش بیمة عمر اعمال نخواهد شد.

بر این اساس، مالیات بر ارزش افزوده اعمال‌شده بر هزینه‌ها (که به عنوان مالیات ورودی شناخته می‌شود) به واسطة معافیت این شرکت‌ها قابل بازخواست نیست؛ مثلاً مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون‌های پرداخت‌شده به واسطه‌ها قابل بازیافت نیست. این مالیات بر ارزش افزوده هزینه‌ای است که باید توسط کسب و کار پرداخت شود.

شاهدیم که سایر حوزه‌ها مالیات بر ارزش افزوده را به هرگونه تأمین بیمة غیر عمر (مانند خدمات بهداشتی، حمل و نقل دریایی و بیمة جبرانی کارگران) تحمیل می‌کنند. در این صورت، هرگونه مالیات ورودی که در تهیة این منابع ایجاد شده است قابل بازیافت خواهد بود.

 

محصولات بیمه‌ای همراه

ارائة هرگونه کالای بیمة افزودنی به عنوان پوشش بیمه‌ای جدا از پوشش اولیة بیمة عمر در برخی از حوزه‌ها در نظر گرفته می‌شود. این به آن معناست که اگر یک بیمه‌گذار، بیمه‌نامة زندگی را دریافت و آن را با بیمة سلامت همراه کند، گرچه ممکن است از پرداخت حق بیمة سلامت توسط شرکت بیمه معاف شود؛ اما مالیات بر ارزش افزودة حق بیمة سلامت از وی دریافت خواهد شد.

 

هزینه‌های برون‌سپاری برای بیمه‌گذاران در اثر مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد

در سایر حوزه‌ها مالیات بر ارزش افزودة خدمات برون‌سپاری (مانند حسابداری مشترک یا خدمات IT) مشمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ استاندارد می‌شوند. از آنجایی که خدمات برون‌سپاری ورودی برای تأمین کالاهای مشمول مالیات و معاف از مالیات است؛ بنابراین برای درخواست پرداخت مالیات از بیمه‌گذار محدودیت وجود خواهد داشت. این مسئله هزینة بیمه برای انجام کار را افزایش می‌دهد.

شرکت‌های بیمه باید بررسی سیاست‌های تأمین مالی برون‌سپاری فعلی را انجام دهند تا از شناسایی صحیح در مورد زمان اعمال مالیات ورودی، اطمینان حاصل کنند؛ مثلاً عملکرد هزینه‌ایِ به دست آمده از برون‌سپاری خدماتِ پشتیبانی، ممکن است در صورت عدم جبران از طریق پرداخت هزینة مالیات بر ارزش افزوده قابل مذاکره باشد.

 

نرخ صفر حق بیمه

سازمان‌های خارجیِ مسئولِ مالیات بر ارزش افزوده به برخی از خدمات بیمه‌ای، نرخ صفر داده‌اند. نرخ صفر به معنای این است که مالیات بر ارزش افزوده با ضریب صفر درصد اعمال می‌شود. محصول دارای درجة صفر، همچنان یک محصول مشمول مالیات در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که مالیات ورودی‌ای که مستقیماً در تهیة این‌گونه محصولات تحمیل شده باشد قابل بازیافت خواهد بود.

در سایر حوزه‌ها امتیاز صفر وقتی اعمال می‌شود که:

- اموال یا دارایی، خارج از کشور بیمه شود.

- شخصی که در کشور مقیم نیست بیمه شود.

- ریسک مورد بیمه‌شده کاملاً در خارج از کشور اعمال شود.

 

طبقه‌بندی دقیق مالیات بر ارزش افزوده

همان‌طور که در بالا ذکر شد، برخی از خدمات بیمه‌ای که شرکت‌های بیمه ارائه می‌کنند؛ مثلاً بیمة عمر از معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخوردار است. با این حال بیمة غیر عمر ممکن است مالیات داشته باشد؛ همچنین ممکن است حق بیمه‌های خاصی، نرخ صفر در بر داشته باشند.

طبقه‌بندی صحیح مالیات بر ارزش افزودة خدمات بیمه‌ای بسیار مهم خواهد بود؛ زیرا این امر بیان می‌کند که:

الف) مالیات بر ارزش افزوده باید اعمال شود یا

ب) پایة مطالبات مالیات ورودی خود را بر اساس هزینه‌ها پایه‌گذاری کنید.

بنابراین کنترل و فرآیند مالیات بر ارزش افزوده باید الزاماً ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که رفتار بیمه منطبق بر مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس معاملة همة کالاهای تجاری اعمال می‌شود.

سیستم‌ها، رویه‌ها و افراد

ارزیابی قابلیت‌های سیستم‌های آی‌تی موجود و تنظیم مجدد تنظیمات لازم برای تولید خروجی‌های سازگار با مالیات بر ارزش افزوده بسیار مهم است. در بسیاری موارد، تغییرات قابل توجهی در سیستم‌عامل‌های آی‌تی و جریان کار و فرآیندهای فعلی، مورد نیاز است. ضروری است که کارمندان و واسطه‌های شرکت بیمه کاملاً از مالیات بر ارزش افزوده آگاهی داشته باشند. سیستماتیک کردن قوانین مالیات بر ارزش افزوده برای همة کالاهایی که توسط بیمه ساخته شده دشوار خواهد بود؛ زیرا همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، تفاوت‌های ظریف در قانون مالیات بر ارزش افزوده یا تغییر جزئی در سناریوها می‌تواند منجر به نتایج متفاوت مالیات بر ارزش افزوده شود.

 

تخصیص هزینه‌های اضافی

اگر هم خدمات مشمول مالیات (مثلاً بیمة غیر عمر) و هم خدمات معاف از مالیات (مثلاً خدمات بیمة عمر) ارائه کنید، مالیات بر ارزش افزودة اعمال‌شده بر هزینه‌های کلی (از جمله هزینه‌های بازاریابی و تبلیغ، هزینه‌های خدمات، خرید مبلمان اداری و کالا) به طور کامل قابل مطالبه نیست و باید تقسیم‌بندی شود؛ به این معنا که شما فقط بخشی از مالیات بر ارزش افزودة متحمل‌شده در چنین هزینه‌هایی را متناسب با میزان منابع مالیاتی که از طریق کل منابع خود ایجاد می‌کنید، مطالبه خواهید کرد.

 

ملاحظات موقتی

قانون مالیات بر ارزش افزوده GCC ممکن است مانند سایر حوزه‌های قضایی، تأمین‌کنندة کالاها و خدمات را هدف مالیات بر ارزش افزوده قرار دهد؛ بنابراین اگر شرکت‌ها قراردادهای بیمه‌ای که تاریخ شروع مالیات بر ارزش افزوده در 1 ژانویه سال 2018 را پوشش می‌دهند، منعقد کنند، باید اطمینان حاصل کنند که بندهای مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها در نظر گرفته شوند تا به طور قانونی مالیات بر ارزش افزوده را از بیمه‌گذاران خود دریافت کنند. در غیر این صورت، هزینة مالیات بر ارزش افزوده بر شرکت تحمیل می‌شود و سود حداقلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر در هزینه‌ها همچنین روی سیاست قیمت‌گذاری تأثیر می‌گذارد. ارزیابی اولیة هزینة نهایی مالیات بر ارزش افزوده به منظور تعادلِ به موقع قیمت‌ها برای 1 ژانویه 2018 و حفظ سطح فعلی سودآوری بسیار ضروری است.

 

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در برخی کشورها

مالیات حق بیمه (IPT) یک مالیات غیر مستقیم در جهان است که توجه مقامات مالیاتی و متعاقباً بیمه‌گذاران، کارگزاران و مدیران ریسک را به خود جلب می‌کند. روند افزایش نرخ‌ها ادامه دارد. امسال، میزان استاندارد IPT در انگلستان برای بار سوم در فاصلة 18 ماه افزایش یافت و از 6 درصد به 12 درصد رسید. شرکت‌های بیمه نیز علاقه‌مند به معرفی IPT در اسلواکی هستند که در آن کوتاه بودن قوانین بسیاری از سؤالات را بدون پاسخ گذاشته است.

IPT فقط مسئله‌ای برای بیمه‌گران نیست. الزام گروه‌های چند ملیتی برای مدیریت ریسک‌های اعتباری و مالی IPT که در برنامه‌های بیمه‌ای که از آنها می‌گیرند، تاکنون به این میزان نبوده است. با توجه به بحث‌های گسترده در مورد انطباق مالیاتی، شفافیت، CRS (استاندارد گزارش‌گیری عمومی) و BEPS (فرسایش پایه و تغییر سود)، بسیاری از شرکت‌های بخش‌های مختلف نگران مواجهه با IPT هستند. معمولاً کارگزاران یا بیمه‌گران، وظیفة محاسبه و تسویة مالیات‌ها در سطح محلی را بر عهده دارند؛ اما اگر بیمه‌گر در یک کشور مجوز نداشته باشد، ممکن است IPT هنوز اعمال شود؛ اما باید توسط بیمه‌گذار تسویه شود. این امر می‌تواند یک مسئلة سازگاری برای شرکت‌های چند ملیتی را ایجاد کند. در روی نقشه، تغییرات مالیاتی در سال 2018 نشان داده شده است. این تغییرات حاکی از آن است که شرکت‌های بیمه ریسک تغییر قوانین را باید به درستی کنترل کنند. در ادامه نمونه‌هایی از تغییرات مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف در سال 2018 ارائه شده است.

کلمبیا

افزایش مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد

مالیات بر ارزش افزوده از اول ژانویه سال 2017 برای اکثر بیمه های غیر زندگی از 16 به 19 درصد افزایش یافت. در این افزایش، بیمه نامه های موضوع ماده 3-468 قانون مالیات کلمبیا (بعنوان مثال بیمه های خدمات درمانی مکمل یا همراه) استثنا واقع شده و مالیات بیمه ای آنها 5% ثابت باقی مانده است.

 

مصر

تغییرات مالیات بر ارزش افزوده اجرا شد

مصر قانون مالیات بر ارزش افزودة شمارة 67 سال 2016 را در 7 سپتامبر 2016 در روزنامه صادر كرد که از روز بعد به طور رسمی اعمال شد. نرخ مالیات بر ارزش افزودة عمومی برای سال مالی منتهی به 30 ژوئن 2017، 13 درصد است. از اول ژوئیه 2017، نرخ مالیات بر ارزش افزودة عمومی به 14 درصد افزایش یافت. متعاقباً مشخص شد كه این قانون 57 موضوع بیمه‌ای را که در امور مالیاتی و بیمة اتكایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده بودند نیز شامل شده است.

 

پرو

پیشنهاد کاهش مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد

در تاریخ 7 ژانویه سال 2017، قوة مجریه حكم قانون‌گذاری 1،347 را صادر كرد كه بر اساس آن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از اول ژوئیه 2017 از 16 به 15 درصد كاهش یافت، مشروط بر اینكه برخی از شرایط مربوط به سیاست مالی رعایت شود.

تا این تاریخ، مالیات بر ارزش افزوده با نرخ واحد 16 درصد تعرفه می‌شد. علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده مبلغ مشمول مالیات نیز مشمول 2 درصد مالیات بر فروش شهرداری است که نرخ مؤثر را به 18 درصد افزایش می‌دهد. با رعایت شرایط مندرج در مصوبة قانون‌گذاری برای کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نرخ مؤثر از اول ژوئیه 2017 از 18 درصد به 17 درصد کاهش یافت.

 

سریلانکا

تحولات مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 2 مه 2016 در بیمه‌نامه‌های غیر عمر از 11 به 15 درصد افزایش یافت؛ اما بیمه‌های زندگی از مالیات معاف هستند. با این حال، دادگاه عالی، متعاقباً تغییرات مالیات بر ارزش افزوده را به حالت تعلیق درآورد؛ بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 11 ژوئیه 2016 دوباره به 11 درصد بازگشت؛ اگرچه دولت سریلانکا از اول نوامبر 2016 مجدداً مالیات بر ارزش افزوده را در همة بیمه‌نامه‌های غیر عمر از 11 به 15 درصد افزایش داد.

 

امارات متحدة عربی

به‌روزرسانی در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده

گزارش‌ها حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده در امارات متحدة عربی و در کل شورای همکاری خلیج فارس از تاریخ اول ژانویة سال 2018 به میزان پنج درصد در همة قراردادهای بیمه به جز بیمة عمر در نظر گرفته شد که توضیحات آن در ابتدای گزارش آمد.

منبع:ریسک نیوز

ارسال به دوستان

برای افزودن متن به ایمیل بر روی اینجا کلیک نمایید
چاپ