گزارش معاملات غیر بیمه ای

گزارش معاملات غیر بیمه ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل با موسسه بیمه یا با شرکت هایی که بیش از 20 درصد سرمایه آن به موسسه بیمه تعلق دارد :

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره معاملات غیر بیمه ای با شرکتهای مذکور ندارند.