مسعود بادین

مسعود بادین

نایب رئیس و عضو هیات مدیره و مدیرعامل
شماره تماس: 88898110
نمابر: 88898113
آدرس پست الکترونیکی: m.badin@asiainsurance.ir