ابراهیم اقبالی

ابراهیم اقبالی

مدیر سرمايه گذاری و سهام
شماره تماس: 88900072-88900073
نمابر: 88900168
آدرس پست الکترونیکی: e.eghbali@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

  • کارشناسی: اقتصاد بازرگانی
  • کارشناسی ارشد: حقوق عمومی

سوابق اجرایی:

  • معاون اداره سرمایه گذاری
  • رئیس اداره سرمایه گذاری
  • مدیر سرمایه گذاری و امور سهام