امین محمدی

امین محمدی

مدیر بيمه هاي مهندسی،خاص و انرژی
شماره تماس: 88914753-88921136-88898097
نمابر: 88898097
آدرس پست الکترونیکی: a.mohammadi@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

  • کارشناسي: مديريت بيمه

سوابق اجرايي:

  • خسارت آتش سوزي،خسارت بدني اتومبيل،خسارت درمان
  • کارشناس بيمه در رشته هاي صدور مهندسي، صدور بيمه هاي کشتي و هواپيما،
  • معاون اداره صدور بيمه هاي مهندسي و ريسکهاي متنوع
  • رئيس اداره صدور بيمه هاي مهندسي و ريسکهاي متنوع
  • معاون مدير بيمه هاي مهندسي و ريسکهاي متنوع
  • مدير بيمه هاي مهندسي و ريسکهاي متنوع
  • مدير بيمه هاي اتکايي
  • مدير بيمه هاي مهندسي ، خاص و انرژي