سید احمد حسینی

سید احمد حسینی

مدیر بیمه های درمان
شماره تماس: 88915203
نمابر: 88913985
آدرس پست الکترونیکی: ah.hoseyni@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

  • کارشناسی: مدیریت بیمه
  • کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی گرایش بیمه

سوابق اجرایی:

  • کارشناس اداره کارشناسی بیمه‌های اتومبیل
  • کارشناس اداره صدور بیمه عمر و حوادث گروهی
  • معاون اداره کنترل بیمه‌های عمر و حوادث گروهی
  • رئیس اداره صدور بیمه‌های عمر و حوادث گروهی
  • رئیس اداره صدور بیمه‌های درمان
  • رئیس اداره فروش بیمه‌های درمان
  • مشاور معاون فنی مدیرعامل در بیمه‌های اشخاص و مسئولیت
  • مدیر بیمه‌های درمان