مهدی شریفی

مهدی شریفی

عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه های اشخاص و مسئولیت
شماره تماس: 66409190
نمابر: 66403937
آدرس پست الکترونیکی: m.sharifi@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

  • کارشناسی: مدیریت بیمه
  • کارشناسی ارشد: مدیریت بیمه های بازرگانی-گرایش بیمه

سوابق اجرایی:

  • معاون اداره صدور بیمه های عمر،حوادث و درمان
  • رئیس اداره صدور بیمه های درمان
  • رئیس اداره خسارت بیمه های درمان
  • معاون مدیر بیمه های درمان
  • مدیر بیمه های درمان
  • مدیر بیمه های مسئولیت
  • معاون فنی بیمه های اشخاص و مسئولیت