سید حسین هاشمی

سید حسین هاشمی

مدیر پشتیبانی و عمرانی
شماره تماس: 88914955-88914958
نمابر: 88914961
آدرس پست الکترونیکی: s.hashemi@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

  • کارشناسی: مهندسي عمران

سوابق اجرایی:

  • رييس گروه امور مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي جنوب شهر تهران
  • عضو هيأتمديره تعاوني مسکن دارايي استان تهران
  • مجري طرح پروژه 241 واحدي مجتمع مسکوني کوثر
  • مديرعامل تعاوني مسکن کارکنان اداره کل امور مالياتي استان تهران
  • رييس گروه مالياتي اداره کل امور مالياتي جنوب تهران
  • رييس اداره پشتيباني فني- مهندسي
  • مدير پشتيباني و عمراني