محمود افشاري

محمود افشاري

مدیر منابع انسانی
شماره تماس: 2-88807501
نمابر: 88898115
آدرس پست الکترونیکی: m.afshari@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

 • کارشناسی: علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی
 • کارشناسی ارشد: جامعه شناسی

سوابق اجرایی:

 • کارشناس تبلیغات و روابط عمومی و همکاری در تأسیس روابط عمومی
 • معاون اداره تبلیغات
 • رئیس اداره تبلیغات
 • معاون مدیر روابط عمومی
 • مدیر روابط عمومی
 • مدیر مسئول نشریه داخلی
 • عضو ودبیر شورای معاونین
 • دبیرشورای مدیران
 • مدیر منابع انسانی