مسعود قاسمی

مسعود قاسمی

مدیر طرح و توسعه
شماره تماس: 88874943
نمابر: 88874941
آدرس پست الکترونیکی: m.ghasemi@asiainsurance.ir

مدارج تحصیلی:

  • کارشناسی: مدیریت بیمه
  • کارشناسی ارشد: مدیریت MBA
  • دکترای تخصصی: مدیریت آموزشی

سوابق اجرایی:

  • رییس اداره خسارت بیمه های مسئولیت
  • رییس اداره صدور بیمه های عمر و حوادث انفرادی
  • رییس اداره آموزش
  • مشاور معاونت فنی مدیرعامل
  • عضو کمیته فنی بیمه های اموال
  • سرپرست مدیریت طرح و توسعه
  • مدیر طرح و توسعه