جواد بهاری آبان

جواد بهاری آبان

مدیر امور نمایندگان و کارگزاران
شماره تماس: 4- 88310173
نمابر: 88318740
آدرس پست الکترونیکی: j.bahari@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

 • کارشناسی : مدیریت بیمه
 • کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی-گرایش بیمه

سوابق اجرایی:

 • کارشناس مالی (شرکت پست)
 • کارشناس مالی
 • معاون مالی شعبه
 • معاون اداره کنترل ونظارت فنی شعب
 • رئیس شعبه مطهری تهران
 • رئیس شعبه ممتاز شرق تهران
 • معاون مدیر هماهنگی شعب
 • مدیرهماهنگی امور شعب
 • مدیر امور نمایندگان و کارگزاران