داوود سرایی

داوود سرایی

مدیر هماهنگی امور شعب
شماره تماس: 7- 88311046
نمابر: 88846391
آدرس پست الکترونیکی: d.saraee@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

 • کارشناسی: حسابداری

سوابق اجرایی:

 • کمک کارشناس مالی
 • مسئول دایره هزینه های درمانی
 • معاون اداره حقوق و دستمزد
 • رئیس اداره حقوق و دستمزد
 • رئیس اداره اسناد و بانک ها
 • معاون مدیر مالی در دریافت و پرداخت
 • سرپرست مدیریت امور مالی و بودجه
 • مدیر امور مالی و بودجه
 • سرپرست مدیریت حسابرسی
 • مدیر هماهنگی امور شعب