احمد سربخشیان

احمد سربخشیان

سرپرست مدیریت ريسك و بهبود فرآيندها
شماره تماس: 88874944
نمابر: 88795916
آدرس پست الکترونیکی: a.sarbakhshian@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

 • کارشناسی: مدیریت بیمه
 • کارشناسی ارشد: مدیریت امورشهری

سوابق اجرایی:

 • کارشناس بیمه های درمان، بیمه های آتش سوزی و بیمه های اتومبیل
 • رئیس و معاون اداره بازیافت بیمه های درمانی
 • رئیس اداره خسارت بیمه های مسئولیت
 • مدیر پروژه شرکت خدمات بیمه ای درمان آسیا سلامت
 • معاون مدیر بیمه های مسئولیت در خسارت
 • معاون مدیر بیمه های مسئولیت در صدور
 • معاون مدیر بیمه های عمروپس انداز در صدور
 • مدیر بیمه های عمروپس انداز
 • سرپرست مدیریت ريسك و بهبود فرآيندها