بابك نظري حسن آبادي

بابك نظري حسن آبادي

مدیر حقوقی و قراردادها
شماره تماس: 88900079
نمابر: 88900127
آدرس پست الکترونیکی: b.nazari@asiainsurance.ir

مدارج تحصیلی:

  • کارشناسی: حقوق
  • کارشناسی ارشد: حقوق

سوابق اجرایی:

  • عضو هیأت مدیره شرکت صبا بیمه ایرانیان
  • عضو کانون وکلای دادگستری
  • عضو کمیته وصول مطالبات بیمه آسیا
  • عضو کمیته رسیدگی به تخلفات نمایندگان بیمه آسیا
  • معاون مدیر دفتر حقوقی بیمه آسیا
  • سرپرست مدیریت حقوقی و قراردادهای بیمه آسیا
  • مدیرحقوقی و قراردادهای بیمه آسیا