سید مهدی وهابی

سید مهدی وهابی

مدیر توسعه بازار و امور مشتریان
شماره تماس: 88846388
نمابر: 88846386
آدرس پست الکترونیکی: m.vahhabi@asiainsurance.ir

مدارج تحصيلي:

 • کارشناسی : مدیریت بیمه
 • کارشناسی ارشد : مدیریت بازرگانی - گرایش مالی
 • دانشجوی دکتری : مدیریت بازاریابی

سوابق اجرایی:

 • کارشناس اداره کنترل و نظارت بر دفاتر نمایندگان و کارگزاران بیمه
 • معاون اداره کنترل و نظارت بر دفاتر نمایندگان و کارگزاران بیمه
 • معاون اداره رسیدگی به شکایات مدیریت دفتر بازرسی
 • معاون اداره امور بازرسی نمایندگان مدیریت دفتر بازرسی
 • رئیس اداره رسیدگی به شکایات مدیریت دفتر بازرسی
 • معاون مدیر امور نمایندگان و کارگزاران
 • عضو کارگروه کارشناسی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
 • مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران
 • مدیر توسعه بازارو امور مشتریان