شرح وظایف آکچوئر بیمه های زندگی

بند 2-1 از ماده 4 آیین نامه شماره 88:

افشای

" کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی و همچنین تشریح شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در موسسه بیمه و نحوه انجام وظایف توسط آنها ."

وظایف اکچوئر بیمه های زندگی شرکت سهامی بیمه آسیا :

موارد زیر وظایف اکچوئر بیمه های زندگی در حوزه فعالیت های تخصصی و اجرایی شرکت سهامی بیمه آسیا تعریف می گردد؛

1.نرخ گذاری

ضمن استفاده از روش های محاسباتی استاندارد ونطبق با علوم آکچوئرال ، با تشخیص آکچوئر ، نرخ گذاری متناسب با تعهدات و پوشش های بیمه ای موجود ، بازبینی نرخ های پیشین بر اساس تغییرات آیین نامه ای و قوانین مرتبط و تعیین نرخ و حق بیمه طرح ها و پوشش های جدید بیمه ای به عهده اکچوئر می باشد. لازم به ذکر است ، نرخ گذاری ، محاسبه حق بیمه خالص و تجاری ، هرگونه اظافه نرخ ، ضوابط تخفیف و تعرفه های کوتاه مدت با رعایت پهار چوب های آیین نامه ای و مجوز های قانونی داخلی تعریف می گردد.

2.محاسبه و نعیین ذخایر فنی

مطابق با مفاد آیین نامه ذخایر فنی (آیین نامه شماره 58) محابسه و تعیین ذخایر فنی بیمه های زندگی از جمله ذخیره ریاضی بیمه های زندگی ، ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع بیمه های زندگی و ... با رعایت استانداردهای آیین نامه ای و قوانین جاری و مجوزهای داخلی به عهده اکچوئر می باشد.

3.محاسبه و تسهیم سود مشارکت در منافع

محاسبه مبالغ مرتبط با سود مشارکت در منافع و تسهیم این مبالغ بین حساب مشارکت در منافع هر یک از بیمه گذاران بیمه های زندگی با رعایت استاندارد های آیین نامه ای و چهارچوب های فنی به عهده اکچوئر می باشد.

4. ارائه برآورد و پیش بینی شاخص های فنی

ارائه برآورد و پیش بینی شاخص هایی از جمله ذخیره فنی ، ذخیره مشارکت در منافع در هر دوره زمانی بر اساس شاخص های فنی تعریف شده یا محقق شده بیمه های زندگی ، به عهده اکچوئر می باشد.

5. تنظیم گزارش شش ماهه و گزارش سالانه

تنظیم گزارش شش ماهه و سالانه تحلیلی با موضوع بیمه های زندگی و بررسی روند شاخص های فنی از جمله حق بیمه تولیدی ، خسارت و سهم های نگهداری و واگزاری اتکایی ، نسبت و ضرایب خسارت ، همچنین مطالعه کفایت ذخایر فنی و بررسی میزان تحقیق بازده های سرمایه گزاری جهت تطبیق با الزامات سودهای فنی علی الحساب با توجه به شرایط محقق شده و برنامه های پیش رو به عهده اکچوئر می باشد.

6.مطالعه الزامات و تبیین پهار چوب های پذیرش ریسک

با توجه به ماهیت بیمه های زندگی ، مطالعه کلیات و ارائه تحلیل و پیش بینی راجع به پذیرش هر نوع ریسک مازاد یا جدید در پرتفوی موجود و تبیین چهارچوب های فنی و سایر قیدهای لازمه ، در چهار چوب های آیین نامه ای و در حدود قوانین تعریف شده داخلی به عهده اکچوئر می باشد.