شرکت هیچ برنامه ای برای خروج از بازار بورس و اوراق بهادار و یا تغییر وضعیت سهام خود در بورس را ندارد