معرفی شرکت   اساسنامه شرکت
  • با ما باشید  

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه مصوب مجمع عمومی مورخ 26/4/1389 عبارت است از:

  1. انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
  2. تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
  3. قبول بیمه های اتکایی از موسسات یمه داخلی و خارجی در حدود مقررات مربوط,مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران اعلام می کند.
  4. سرمایه گذاری از محل سرمایه,ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه
  5. هر نوع عملیات, شامل تآسیس شرکت های فرعی, خرید و تملک سهام شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها و سایر عملیات تجاری و اقتصادی طبق مقررات

تبصره 1 : حداکثر هر خطری که شرکت می تواند بیمه کند برابر است با بیست درصد مجموع سرمایه, اندوخته ها و ذخایر فنی شرکت (به استثنای ذخیره خسارت معوق) و تجاوز از آن مجاز نیست مگر اینکه شرکت برای مازاد بر آن بیمه اتکایی تحصیل نماید.:

تبصره 2 : میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که یمه مرکزی ج.ا.ایران تعیین و ابلاغ می نماید.

  • تابعیت و مرکز اصلی شرکت

تابعیت شرکت, ایرانی است و مرکز اصلی آن واقع در تهران, خیابان آیت اله طالقانی, شماره 3100 می باشد.انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر داخل کشور منوط به موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد, لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر, بنا به تصویب هیت مدیره و با اطلاع بیمه مرکزی صورت خواهد گرفت. هیات مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل کشور با اطلاع بیمه مرکزی و در خارج کشور, پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام