محصولات بیمه ای   مسئولیت   مسئولیت مدنی عمومی   بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز ترک اعتياد
  • با ما باشید  
بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز ترک اعتياد
b1.jpg
b2.jpg
pic1.jpg
pic2.jpg
مسيولیت-1.jpg
مسيولیت-2.jpg
مسيولیت3.jpg
مسيولیت4.jpg
مسيولیت5.jpg
مسيولیت6.jpg

بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز ترک اعتياد

بیمه نامه مسئولیت مدنی مديران مراکز ترک اعتياد

در صورت وقوع حادثه برای مراجعين به مراكز ترك اعتياد كه ناشی از مسئولیت مدیر آن مركز باشد، خسارت وارده در محدوه مکانی مرکز ترک اعتیاد ، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد .

فرمهای پیوست:

شرایط و مدارک لازم جهت صدور

تكميل ، مهر و امضاء فرم پيشنهاد بيمه توسط بيمه گذار یا نماینده قانونی وی و نمایندگي يا كارگزار .

اعلام خسارت :

بیمه گذار یا نماینده قانونی وی طبق ماده 15 قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه موظف بوده، حداکثر ظرف مدت روزاز تاریخ اطلاع ، نسبت به اعلام خسارت به بیمه گر اقدامات لازم را بعمل آورد، مگر در مواردی که توافق خاصی با بیمه گر شده باشد .

مدارک مورد نیاز خسارت :

  1. تکمیل فرم اعلام خسارت (پشت و رو)
  2. ارائه تصویر بیمه نامه معتبر در زمان حادثه و ضمائم مربوطه
  3. ارائه تصویر خوانای کارت ملی و شناسنامه زیاندیده
  4. شماره تلفن همراه و ثابت زیاندیده جهت ثبت در سیستم

فرم های پیوست :

طرح های تشویقی

بهترین فرصت برای پیوستن به جامعه ای ایمن

اطلاعاتی یافت نشد