اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   خرید دو دستگاه یو پی اس
  • با ما باشید  
<فروردین 1399>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-

خرید دو دستگاه یو پی اس

1399/01/30 تا 1399/02/08

محل برگزاری: خیابان آیت اله طالقانی بیـن خیابـان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی کوچه صف شکن پلاک 2 طبقه سوم مراجعه نمایند.

ظرفیت: نفر

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظـر دارد نسبت به خرید دو دستگاه UPS - GALAXY5500 با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید، متقاضیـان میتواننـد جهت اخـذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/2/6 با ارائه معرفینامه معتبر و فیش واریزی بمبلغ: 500/000 ریال (غیر قابل استرداد) بحساب جام بانک ملت بشماره: 6972901267 و شناسه واریز 6611001/47 بنام شرکت بیمه آسیا، به دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی به آدرس: خیابان آیت اله طالقانی بیـن خیابـان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی کوچه صف شکن پلاک 2 طبقه سوم مراجعه نمایند.

توجه آخرین مهلت ارائه پیشنهادات، ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/2/8 به دفتر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا واقع در طبقه هشتم آدرس فوق میباشد.
جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/2/9 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 350/000/000 ریال می باشد.
شماره تلفن: 88310179