اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   خرید دو دستگاه سرور اچ پی
  • با ما باشید  
<شهریور 1399>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-

خرید دو دستگاه سرور اچ پی

1399/06/18 تا 1399/06/24

محل برگزاری: جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/06/25 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 2/000/000/000 ریال می باشد.
شماره تلفن: 88310179
 

ظرفیت: نفر

شرکت بیمه آسیـا (سهامی عام) در نظـر دارد نسبت به خرید دو دستگاه ِسـرور  HP DL580 G10  (تحویل فوری) با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید، متقاضیـان میتواننـد جهت اخـذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 99/6/20 با ارائه معرفینامه معتبر و فیش واریزی بمبلغ: 1/000/000 ریال (غیر قابل استرداد) بحساب جام بانک ملت بشماره: 6972901267 و شناسه واریز 6611001/47 بنام شرکت بیمه آسیا، به دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی به آدرس: خیابان آیت اله طالقانی بیـن خیابـان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی کوچه صف شکن پلاک 2 طبقه سوم مراجعه نمایند.
 

توجه آخرین مهلت ارائه پیشنهادات، ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 99/06/24 به دفتر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا واقع در طبقه هشتم آدرس فوق میباشد.