اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   تامین البسه فرم پرسنل
  • با ما باشید  
<مرداد 1397>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-

تامین البسه فرم پرسنل

1397/05/10 تا 1397/05/14

محل برگزاری: خيابان آیت اله طالقانی بین خیابان نجات الهی و سپهبد قرنی، پلاک310 طبقه سوم

ظرفیت: نفر

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد نسبـت بـه تأمین البسه پرسنل خود در سراسر کشـور از طریق مناقصه اقدام نمایـد، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهي تا ساعت 14روز یکشنبه مورخ 97/05/14با ارائه معرفینامه معتبر و فیش واریزی بمبلغ: 1،200،000 ریـال (غیـر قـابـل استـرداد) بحسـاب جـام بـانک ملـت بشمـاره:  6972901267 و شناسه واریز:47/ 6611001 بنام شرکت سهامی بیـمـه آسیا، به دفتـر مدیریت پشتیبانی و عمرانی بيمه آسيا واقع در: 
خيابان آیت اله طالقانی بین خیابان نجات الهی و سپهبد قرنی، پلاک310 طبقه سوم مراجعه نمايند.


شرایط متقاضی: دارای پروانه تولیدی و بهره برداری، دارا بودن سوابق اجرائی مرتبط، ارائه اسناد مثبته مبنی بر مالکیت واحد تولیدی - صنعتی
توجه: آخريـن مهلـت ارائه پيشنهـادات، ساعت 14روز سه شنبه مورخ 97/05/16 به دفتر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا واقع در طبقه هشتم آدرس فوق میباشد.
جلسـه کمیسیون مناقصـه رأس ساعت 10 صبـح روز چهارشنبه مورخ 97/05/17 در دفتر فوق تشکیـل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مناقصه مبلغ: 600،000،000 ریال می باشد.