اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   آگهی مناقصه عمومی شماره 1-97
  • با ما باشید  
<دی 1399>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-

آگهی مناقصه عمومی شماره 1-97

محل برگزاری: خیابان آیت ا... طالقانی، بیت خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، کوچه صف شکن، پلاک 2، طبقه سوم

ظرفیت: نفر

بیمه آسیا (سهامی عام) در نظر دارد تامین نیروهای خدماتی خود را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی واجا شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/2/18 با ارائه معرفی نامه و همراه داشتن فیش واریزی به مبلغ : 1،000،000ریال
(غیرقابل استرداد) به حساب جام بانک ملت به شماره : 6972901267 و شناسه واریز : 6611001/47 به نام شرکت سهامی بیمه آسیا، به اداره بازیافت بیمه آسیا به نشانی : خیابان آیت اله طالقانی، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، کوچه صف شکن، پلاک 2، طبقه سوم مراجعه نمایند. 
توجه : آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 15 روز شنبه مورخ 22/2/97 به دفتر بارزسی و انتظامات بیمه آسیا واقع در طبقه هشتم آدرس فوق می باشد.
جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/2/23 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع خواهد بود.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمنا سپرده شرکت در مناقصه مبلغ : 1،000،000،000 ریال می باشد.

بیمه آسیا (سهامی عام) در نظر دارد تامین نیروهای خدماتی خود را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی واجا شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 97/2/18 با ارائه معرفی نامه و همراه داشتن فیش واریزی به مبلغ : 1،000،000ریال
(غیرقابل استرداد) به حساب جام بانک ملت به شماره : 6972901267 و شناسه واریز : 6611001/47 به نام شرکت سهامی بیمه آسیا، به اداره بازیافت بیمه آسیا به نشانی : خیابان آیت اله طالقانی، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، کوچه صف شکن، پلاک 2، طبقه سوم مراجعه نمایند. 
توجه : آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: ساعت 15 روز شنبه مورخ 22/2/97 به دفتر بارزسی و انتظامات بیمه آسیا واقع در طبقه هشتم آدرس فوق می باشد.
جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/2/23 در دفتر مدیریت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع خواهد بود.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمنا سپرده شرکت در مناقصه مبلغ : 1،000،000،000 ریال می باشد.