اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی
  • با ما باشید  
<دی 1399>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-

آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی

محل برگزاری: خیابان آیت ا... طالقانی، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، کوچه صف شکن، پلاک 2، طبقه سوم

مهلت ثبت نام : 1399/02/16 تا 1399/02/24

ظرفیت: نفر

شرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد تأمین نیروی انسانی خود را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان میتوانند جهت اخذ اسناد منـاقصـه از تـاریـخ انتشار آگهـي تـا ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 1399/02/24 بـا ارائه معرفینـامه معتـبـر و همراه داشتـن فیش واریـزی بمـبلـغ: 1،000،000 ریـال (غیـر قـابـل استـرداد) بحسـاب جـام بـانـک ملـت بشمـاره: 6972901267 و شنـاسـه واریز: 6611001/47 بنام شـرکت سهـامـی بیـمـه آسیـا، به مدیریت پشتیبانی و عمرانی به نشـانـی: تهران، خیابـان آیـت اله طالقانی بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبد قرنی کوچه صف شکن پلاک 2 طبقه سوم مراجعه نمایند.

تـوجـه: آخريـن مهلت ارائـه پيشنهـادات، ساعت 14روز شنبه مـورخ 1399/02/27 بـه دفتـر بازرسـی و انتظامات بیمه آسیا واقع در طبقه هشتم آدرس فوق میباشد.
جلسه کمیـسیـون منـاقصـه رأس ساعت 10 صبـح روز یکشنبه مورخ 1399/02/28 در دفتـر مدیـریـت پشتیبانی و عمرانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مناقصه مبلغ:1،000،000،000 ریال می باشد.