اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   آگهی مزایده کالاهای بازیافتـی
  • با ما باشید  
<خرداد 1399>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-

آگهی مزایده کالاهای بازیافتـی

1399/03/18 تا 1399/04/01

محل برگزاری:
  • جـلسـه کمیسیون مـزایده رأس ساعت 10 صبـح روز دوشنبه مورخ 99/04/02 در سالن همایش بیمه آسیا تشکیـل و حضـور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
  • ضمناً سپرده شرکت در مزایده 10% مبلغ پیشنهادی می باشد.

ظرفیت: نفر

شـرکت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظر دارد کالاهای بازیافتـی شامـل: لـوازم خانگـی، صوتـی و تصویـری، پلی استایرن و غیره را از طریق مزایده بـه فروش بـرساند، متقاضیان مـی تـوانـنـد جهت کسب اطلاعـات بیشتر و دریافت شرایط مـزایـده از تـاریـخ انتشار آگهي تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/03/27 با ارائـه فیش واریـزی بـمبـلغ: 300/000 ریـال (غیـر قـابل استرداد) بحساب جام بـانـک ملت بشمـاره:  6972901267 و شنـاسه واریــز: 6611001/47 بـنــام شرکـت سهامـی بیمـه آسیـا، به اداره بازیافت بيمه آسيا واقع در: خيابان آیت اله طالقـانـی بیـن خیـابـان استاد نـجـات الهـی و سپهبـد قرنـی، کوچه صف شکن پلاک 2 طبقه سوم مراجعه نمايند.
 

تــوجـه: آخـريـن مهلـت ارائــه پيشنهـادات، ساعت 14:00روز یکشنبه مـورخ 99/04/01 به دفتر بازرسی و انتظامات بیمه آسیـا واقـع در طبقـه هشتم آدرس فوق می باشد.