اخبار   مناقصه ها و مزایده ها   آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای
  • با ما باشید  
<شهریور 1395>
شنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-

آگهي مناقصه عمومی دو مرحله ای

1395/06/06 تا 1395/06/10

محل برگزاری: دفتـر مدیریـت منابـع انسانی و پشتیبانـی بیمـه آسیا به نشانی: خیابان آیت اله طالقانی بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنـی پلاک 310

ظرفیت: نفر

شركت بيمه آسيا (سهامی عام) در نظـر دارد نسبت به خرید یکدستگاه فایروال و یکدستگاه وب اپلیکیشن با مشخصـات و شرایـط مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید داوطلبان شرکت درمناقصه میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه ازتاریخ انتشار آگهي تا ساعت 15روز چهارشنبه مورخ 95/6/10 با ارائـه معرفـی نامه معتبر و فیش واریزی بمبلغ: 750/000 ریال (غیر قابل استرداد) بحساب جام بانک ملت بشمـاره: 6972901267 و شناسـه واریز: 6611001/47 بنام شـرکت سهـامی بیمـه آسیا، به دفتـر مدیریـت منابـع انسانی و پشتیبانـی بیمـه آسیا به نشانی: خیابان آیت اله طالقانی بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنـی پلاک 310 طبقه نهم مراجعه نمایند.

توجه: آخرين مهلـت ارائه پيشنهادات، ساعت 15روز شنبـه مورخ 95/6/20 به دفتر بازرسی و انتظامات بیمه آسیا واقع در طبقه هشتم آدرس فوق میباشد.
جلسه کمیسیون مناقصه رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/6/21 دردفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی تشکیل و حضور پیشنهاد دهندگان در این جلسه بلامانع می باشد.
ضمناً سپرده شرکت در مناقصه مبلغ: 000/000/ 250ریال می باشد.