توجه   کاربر گرامی لطفا قبل از زدن دکمه محاسبه حق بیمه، از پر بودن تمامی موارد اطمینان حاصل فرمایید   توجه

بیمه نامه ثالث/سرنشین        

مدل ماشین نوع وسیله نقلیه
مورد استفاده
تاریخ انقضاءبیمه نامه
سال قبل یاتاریخ خرید سند
وضعیت بیمه نامه سال قبل
تعهد جانی تعهد مالی
تعداد سرنشین پوشش سرنشین
نقص عضو/ فوت
محاسبه حق بیمه
حق بیمه نهایی تخفیف / اضافه حق بیمه حق بیمه نوع بیمه
ثالث اجباری
ثالث مازاد
حوادث سرنشین
عوارض وزارت بهداشت
1.5%
ماليات برارز ش افزود ه
جمع