سرمایه شرکت بالغ بر 2300 میلیارد ریال و آخرین وضعیت سهامداران آن به شرح زیر می باشد:

سهامدار تعداد سهام(سال 1393) درصد(سال 1393) تعداد سهام(سال 1392) درصد(سال 1392)
سهامداردولت جمهوري اسلامي ايران تعداد سهام(سال 1393)448,897,841 درصد19.52 تعداد سهام(سال 1392)448,897,841 درصد19.52
سهامدارشرکت پويا فراز کيش(سهامی خاص) تعداد سهام(سال 1393)450,749,146 درصد19.60 تعداد سهام(سال 1392)450,749,146 درصد19.60
سهامدارشرکت سرمايه گذاري اي.اف.جي.اچ کيش(با مسئولیت محدود) تعداد سهام(سال 1393)435,718,905 درصد18.94 تعداد سهام(سال 1392)444,980,758 درصد19.35
سهامدارشرکت سرمايه گذاري معين ملت(سهامی خاص) تعداد سهام(سال 1393)338,590,934 درصد19.35 تعداد سهام(سال 1392)338,590,934 درصد19.35
سهامدارموسسه صندوق بازنشستگي,وظيفه و از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکها تعداد سهام(سال 1393)234,098,908 درصد10.18 تعداد سهام(سال 1392)234,098,908 درصد10.18
سهامدارشرکت سرمايه گذاري صبا تامين(سهام وثیقه) تعداد سهام(سال 1393)152,465,230 درصد6.63 تعداد سهام(سال 1392)152,465,230 درصد6.63
سهامدارشرکت پرشيا جاويد پويا(با مسئولیت محدود) تعداد سهام(سال 1393)45,975,123 درصد2.00 تعداد سهام(سال 1392)78,551,682 درصد3.42
سهامدارساير سهامداران(کمتر از یک درصد) تعداد سهام(سال 1393)143,503,913 درصد6.24 تعداد سهام(سال 1392)101,665,501 درصد4.40
سهامدارجمع تعداد سهام(سال 1393)2,300,000,000 درصد100 تعداد سهام(سال 1392)2,300,000,000 درصد100
مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام