//]]>
 مدیریت دانش   قوانین و مقررات
  • با ما باشید  

قوانین و مقررات

شماره تاریخ نوع عنوان مرجع فایل PDF
8 12/01/2015 قانون قانون بیمه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
9 12/01/2015 قانون برنامه استراتژیک بیمه مرکزی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
10 12/01/2015 قانون قانون بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
11 12/01/2015 قانون قانون ارتقاء سلامت اداری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
12 12/01/2015 قانون قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
13 12/01/2015 قانون قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
14 12/01/2015 قانون قانون مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
15 12/01/2015 قانون مصوبه هیئت وزیران در خصوص بیمه شخص ثالث بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
18 12/01/2015 قانون حداقل سرمایه موسسات بیمه غیر دولتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی
20 12/01/2015 قانون بخشنامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات بیمه ای سندیکای بیمه گران ایران
21 12/01/2015 قانون قانون اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری سندیکای بیمه گران ایران
مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام