خدمات الکترونیک   نرم افزار آسیا همراه
  • با ما باشید  

امکانات نسخه 1.5نرم افزار آسیا همراه:

  • معرفی انواع بیمه نامه های ارائه شده در شرکت بیمه آسیا
  • فهرست و مشخصات تماس شعب و نمایندگی های ارائه دهنده های خدمات صدور و خسارت در کل کشور با امکان جستجو
  • فهرست و مشخصات تماس مراجع درمانی طرف قرار داد با بیمه آسیا (امکان اضافه شده در نسخه 1.5)
  • امکان تماس با مدیریتهای مختلف شرکت بیمه آسیا

مشتری سلام    021-8707   salam@bimehasia.ir   ارسال پیام