خدمات الکترونیک   نرم افزار آسیا همراه
  • با ما باشید  

امکانات نرم افزار آسیا همراه:

  • معرفی انواع بیمه نامه های ارائه شده در شرکت بیمه آسیا
  • فهرست و مشخصات تماس شعب و نمایندگی های ارائه دهنده های خدمات صدور و خسارت در کل کشور با امکان جستجو
  • فهرست و مشخصات تماس مراجع درمانی طرف قرار داد با بیمه آسیا
  • امکان ثبت اقساط بیمه نامه ها جهت یادآوری سررسید اقساط از طریق نمایش اعلان در گوشی
  • امکان اضافه نمودن شماره تلفن های مدیریتها،شعب و نمایندگان در لیست مخاطبین گوشی
  • امکان تماس با مدیریتهای مختلف شرکت بیمه آسیا

مشتری سلام    021-8707   salam@asiainsurance.ir   ارسال پیام